شعار دفتر شادی و غم و اندیشه

این ظاهر مکه مکرمه در ام القری است.   

 

  این باطن کعبه است زیارت در هر زمان و مکان!